Dyslecsia Cymru / Wales Dyslexia

Our vision is to make Wales the best place in the world for the dyslexic individual to live, learn, work and develop to their full potential.

Anelu i wneud Cymru y lle gorau yn y byd ar gyfer yr unigolyn dyslecsig i ddysgu, yn byw ac yn gweithio.

Ein hymddiriedolwyr

Sandra Cutler, Cadeirydd

 

Amanda Kelland, Is Cadeirydd

 

John Williams, Trysorydd

Mae John wedi gweithio ym maes arian a chyllid am dros ddeugain mlynedd. Dechreuodd ei yrfa gyda Banc NatWest a bu’n gweithio yng ngorllewin Cymru, Llundain a Birmingham. Ymhen pum mlynedd symudodd i Goleg y Drindod Caerfyrddin a adnabyddir bellach fel Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Yn y man daeth yn Brif Reolwr Cyllid gyda gofal am saith aelod o staff. Wedi ei ymddeoliad yn 2011 mae ganddo fwy o amser i’w ddiddordebau sef pysgota, chwaraeon a rasio Fformiwla 1, ac i’w ddau blentyn a thri o’i wyrion. Ers Mawrth 2012 ef yw trysorydd Dyslecsia Cymru.

 

Gwilym Dyfri Jones

Graddiodd Gwilym mewn Cymraeg Iaith a Llenyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor yn 1985 cyn ennill Ysgoloriaeth y Sefydliad Rotari i astudio ym Mhrifysgol Berkeley California 1986/87. Cwblhaodd radd Meistr wedi dychwelyd i Fangor yn 1987 a’r flwyddyn ganlynol dilynodd gwrs Tystysgrif Addysg i Raddedigion ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth. Cafodd ei benodi i swydd yn Ysgol Gyfun Gŵyr, Abertawe yn 1988 a daeth yn Bennaeth Adran Cymraeg yr ysgol yn 1990. Ddwy flynedd yn ddiweddarach fe’i penodwyd yn ddarlithydd mewn Cymraeg yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin ac fe ddaeth yn Bennaeth yr Adran Gymraeg yn 1997 cyn cael ei benodi’n bennaeth y Gyfadran Addysg a Hyfforddiant yn 1999. Mae’n parhau yn y swydd honno heddiw ac ers Ionawr 2011 mae wedi ymgymryd â swyddogaeth ychwanegol fel Profost Campws Caerfyrddin o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Mae Gwilym wedi bod yn un o Ymddiriedolwyr Dyslecsia Cymru ers 2010.

 

Linda Grace

Mae Linda yn aelod profiadol o’r bwrdd. Bu’n ymddiriedolwr, cyfarwyddwr a gwirfoddolwr mewn nifer o sefydliadau gan gynnwys Age Concern, Crossroads a Cruse Bereavement Counselling. Hyd yn ddiweddar bu’n gynghorydd tref am 17 mlynedd a chafodd ei hethol yn Faer deirgwaith. Mae wedi bod yn llywodraethwr ysgol am gyfnod hir. Ar hyn o bryd mae’n gyfarwyddwr undeb credyd ac yn gadeirydd ymddiriedolwyr Canolfan Plant Jig-So sef cwmni elusennol sydd wedi hen ennill ei blwyf. Mae’n aelod o bwyllgor lleol cymdeithas cyfeillion yr ysbyty lleol. Nyrs wedi ymddeol yw Linda. Mae wedi mwynhau gyrfa amrywiol fel nyrs plant ac fel uwch reolwraig. Mae’n falch o’i phrofiad o weld a chefnogi un o’i phlant yn ymdopi â dyslecsia.

 

Nanna Ryder

Mae Nanna yn gymrawd Dysgu drwy Gyfrwng y Gymraeg yn Ysgol Hyfforddiant ac Addysg Gychwynnol Athrawon ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac yn arbenigo mewn Anghenion Addysgol Ychwanegol. Mae hefyd yn darlithio i’r cwrs Gradd Sylfaenol mewn Astudiaethau Cynhwysol i Gynorthwywyr Dysgu. Yn ddiweddar cyflwynodd fodiwl sy’n canolbwyntio ar gefnogaeth i ddysgwyr dyslecsig. Cyn hynny darlithydd oedd Nanna yn Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol y Brifysgol ac mae’n gyn athrawes yn y sector cynradd. Mae wedi cyhoeddi gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg i Wasg Gomer. Ar hyn o bryd mae Nanna yn astudio ar gyfer gradd Meistr mewn Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. Mae wedi bod yn un o ymddiriedolwyr Dyslecsia Cymru ers 2011.

Nicola Shaw

Cafodd Nicola ei chyflwyno i Dyslecsia Cymru yn 2008 pan oedd ei mab Bleddyn yn cael problemau mewn ysgol cyfrwng Cymraeg yng Nghasnewydd. Trefnodd Michael Davies, y cyn Brif Swyddog Gweithredol, iddo gael ei brofi am ddyslecsia. Wedi iddi weld ymroddiad Michael i roi cymorth i unigolion dyslecsig gwirfoddolodd Nicola i helpu’r elusen yn ardal De-ddwyrain Cymru. Mae wedi cynorthwyo gyda’r llinell gymorth am dair blynedd ac fel ymddiriedolwr wedi mynychu amryw o gyfarfodydd Llywodraeth Cymru a’r Trydydd Sector.

 

Heulwen Newton

Mae Heulwen yn athrawes brofiadol o blant sydd ag anghenion addysgol arbennig, yn byw ger Wrecsam.

 

Julie Benson