Dyslecsia Cymru / Wales Dyslexia

Our vision is to make Wales the best place in the world for the dyslexic individual to live, learn, work and develop to their full potential.

Anelu i wneud Cymru y lle gorau yn y byd ar gyfer yr unigolyn dyslecsig i ddysgu, yn byw ac yn gweithio.

Amodau Defnyddio’r Wefan

Mae “Ni” ac “Ein” isod yn cyfeirio at “Dyslecsia Cymru/Wales Dyslexia” ac unrhyw un sy’n gyflogedig gennym neu sy’n gweithio ar ein rhan.

Trwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i fod yn rhwym wrth y telerau ac amodau a osodir isod.

1. Mynediad i’r wefan a’i chynnwys

Nid yw’r wybodaeth ar y wefan hon yn cymeradwyo na’n argymell i chi brynu unrhyw gynnyrch na gwasanaeth a grybwyllir, a dylech gael cyngor annibynnol a phenodol.

Byddwn yn ymdrechu i roi mynediad parhaus i’r wefan hon, ond gall mynediad i’r wefan gael ei ohirio, ei gyfyngu neu ei ddileu ar unrhyw adeg.

Rydym yn gwrthod unrhyw atebolrwydd a chyfrifoldeb am gynnwys unrhyw un wefan arall a allwch gysylltu â hi trwy ddefnyddio’r dolenni ar y wefan hon.

2. Hawliau eiddo deallusol

Ni yw perchennog hawlfraint cynnwys, dyluniad, testun a gwaith graffeg y wefan hon, ac mae unrhyw ddetholiad neu drefniant ohonynt yn perthyn i ni neu i’r rhai sy’n darparu gwybodaeth o’r fath. Cedwir pob hawl. Ni ellir copïo nac ailddosbarthu y deunydd hwn heb ein caniatâd ysgrifenedig. Gallwch lawrlwytho neu argraffu un copi i’ch dibenion di-fasnachol all-lein.

Gallai enwau cwmnïau a chynhyrchion a nodir ar y wefan hon fod yn nodau masnach neu’n nodau masnach cofrestredig eu perchnogion priodol.

3. Ein hatebolrwydd

I’r graddau llawnaf a ganiateir gan y gyfraith, rydym yn gwadu pob honiad a gwrantiad (boed yn ddatganedig neu’n oblygedig) ynglŷn â chywirdeb unrhyw wybodaeth sy’n cael ei chynnwys ar y wefan hon. Nid ydym yn gwarantu na fydd y wefan yn cynnwys unrhyw wallau ac ni fyddwn yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw gamgymeriadau neu ddiffygion.

Oherwydd natur trosglwyddiad electronig dros y we, a nifer defnyddwyr sy’n postio data ar y wefan hon, mae Webs Wonder Design yn gwrthod unrhyw atebolrwydd i’r graddau llawnaf a ganiateir gan y gyfraith am unrhyw golled neu unrhyw gais sy’n codi oherwydd anawsterau cysylltu â’r wefan hon, oherwydd unrhyw ddefnydd o’r wefan hon neu unrhyw ddibyniaeth ar wybodaeth wedi ei throsglwyddo trwy’r wefan hon.

Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golledion, gan gynnwys colledion ariannol, cyllidau, ewyllys da, amhariad ar fusnes, cyfleoedd, cynilion disgwyliedig, neu unrhyw ddifrod uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol, boed hynny mewn contract neu gamwedd (gan gynnwys esgeulustod neu fel arall) sy’n codi fel canlyniad i ddefnyddio’r wefan hon, nac am unrhyw atebolrwydd arall na ellir ei eithrio na’u gyfyngu yn unol â chyfraith berthnasol.

Nid ydym yn gwarantu bod y wefan hon yn rhydd rhag unrhyw firys neu unrhywbeth arall a allai gael effaith ddinistriol ar unrhyw dechnoleg.

4. Ymwadiad

Darperir dolenni i wefannau eraill er cyfleuster ein defnyddwyr. Nid oes gennym unrhyw reolaeth nac unrhyw gyfrifoldeb dros gywirdeb neu unrhyw agwedd arall ar y wybodaeth na’r cynnwys sydd ar gael ar wefannau trydydd partïon. Ni ddylech ystyried ein bod ni’n ardystio unrhyw gynnwys neu wybodaeth, cynnyrch neu wasanaeth trydydd partïon, boed yn ddatganedig neu’n oblygedig, trwy ddarparu dolenni i wefannau trydydd partïon

5. Cyfraith berthnasol

Mae’r telerau defnyddio hyn wedi eu llywodraethu gan gyfreithiau cyfraith Cymru a Lloegr.

Bydd unrhyw anghydfodau’n rhwym i awdurdod unigryw Llysoedd Cymru a Lloegr.

6. Gwybodaeth bellach

Dylech anfon cwestiynau ynglŷn â’r datganiadau uchod aton ni er eglurhad naill ai trwy e-bost neu drwy’r post i:

Dyslecsia Cymru/Wales Dyslexia
University of Wales Trinity St David
Carmarthen
SA31 3EP