Dyslecsia Cymru / Wales Dyslexia

Our vision is to make Wales the best place in the world for the dyslexic individual to live, learn, work and develop to their full potential.

Anelu i wneud Cymru y lle gorau yn y byd ar gyfer yr unigolyn dyslecsig i ddysgu, yn byw ac yn gweithio.

Polisi Preifatrwydd

Yn y polisi hwn mae “Ni” ac “Ein” yn cyfeirio at “Dyslecsia Wales / Wales Dyslexia” ac unrhyw un sy’n gyflogedig gennym neu sy’n gweithio ar ein rhan.

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn esbonio sut y byddwn yn defnyddio ac amddiffyn unrhyw wybodaeth a rowch i ni wrth i chi ddefnyddio’r wefan hon. Rydym yn ymrwymo i amddiffyn eich preifatrwydd. Efallai y byddwn ni’n gofyn i chi ddarparu gwybodaeth a all gael ei adnabod yn unigryw i chi wrth i chi ddefnyddio’r wefan hon. Gallwch fod yn sicr y byddwn ni ond ei defnyddio yn unol â’r datganiad hwn. Gallai’r polisi newid o dro i dro, a byddwn ni’n diweddaru’r dudalen hon. Dylech chi edrych ar y dudalen hon yn rheolaidd i sicrhau eich bod chi’n fodlon â’r newidiadau.

Casglu gwybodaeth

Ffeiliau cofnodi

Rydym yn casglu gwybodaeth fel ffeiliau cofnodi arferol ac yn monitro gweithgarwch defnyddwyr wrth i rywun ymweld â’n gwefan. Rydym yn gwneud hyn er mwyn cael gwybod faint o ddefnyddwyr sy’n ymweld â gwahanol rhannau o’r safle, er enghraifft. Ni allwn ddefnyddio’r wybodaeth hon i’ch adnabod yn bersonol. Ni fyddwn ni’n gwneud unrhyw gais am ddatgelu pwy sy’n ymweld â’n gwefan trwy ddefnyddio’r data yn y ffeiliau. Ni fyddwn ni’n cysylltu unrhyw wybodaeth a gesglir o’r safle hwn ag unrhyw wybodaeth bersonol o unrhyw le arall.

Storio eich dewis iaith

Bydd eich dewis iaith yn cael ei gofnodi ar y safle hwn (Cymraeg neu Saesneg). Ar ôl dewis iaith, byddwn ni’n gosod cwci. Mae hynny’n golygu na fydd eisiau i chi nodi’ch dewis iaith bob tro byddwch chi’n defnyddio’r wefan hon. Trwy ddewis iaith byddwch chi’n rhoi’ch caniatâd i ni osod ffeil fach ar eich dyfais.

Enw: Dewis Iaith Cynnwys: Cod iaith deuair ISO CY neu EN Terfynu: 14 diwrnod.

Ffurflenni sylwadau ac ymholiadau

Mae modd i ymwelwyr â’n gwefan osod sylwadau neu gysylltu â ni trwy lenwi ffurflen gyswllt. Rydym yn casglu’r wybodaeth ganlynol:

  • Manylion cyswllt e.e. Enw, Cyfeiriad e-bost, Cyfeiriad gwe
  • Cyfeiriad IP
  • Sylw
  • Ymholiad

Mae angen y wybodaeth hon arnom er mwyn:-

  • Gwella ein cynhyrchion a’n gwasanaethau
  • Annog cyfranogiad ein defnyddwyr a hwyluso trafodaeth ar ein gwefan
  • Gallu ymateb i ymholiadau defnyddwyr
  • O bryd i’w gilydd, efallai y byddwn ni’n anfon e-bost atoch chi i hysbysebu cynhyrchion newydd, cynnigion arbennig a gwybodaeth arall a allai fod o ddiddordeb gan ddefnyddio’ch cyfeiriad e-bost. Cewch chi gyfle i dynnu’n ôl.

Cwcis

Ffeiliau bach yw cwcis sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur gan y gwefannau yr ydych chi’n ymweld â nhw. Maen nhw’n cael eu defnyddio’n rheolaidd er mwyn sicrhau bod gwefannau’n gweithio neu’n gweithio’n fwy effeithiol, a hefyd i ddarparu gwybodaeth i berchnogion y wefan. Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn darparu a gwella ein cynhyrchion a gwasanaethau ac er mwyn bod yn gystadleuol. Ni fydd y cwcis yn cael eu rhannu ag unrhyw drydydd partïon.

Y cwcis rydym ni’n eu defnyddio:

Google Analytics:

Rydym yn defnyddio Google Analytics er mwyn sicrhau bod ein gwefan yn bodloni anghenion ein defnyddwyr ac i flaenoriaethu gwelliannau. Ceir mwy o fanylion ar safle Google: Google privacy and cookie policy page. Hefyd, mae Google yn darparu browser add-on sy’n eich galluogi i dynnu’n ôl o Google Analytics ar bob gwefan.

Mae Google Analytics yn casglu gwybodaeth anhysbys am ddefnydd gwefan, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r safle, o ble maen nhw wedi cyrraedd, trywydd y tudalennau mae’r defnyddiwr yn ymweld â nhw yn ystod ei ymweliad, ac i wirio faint o amser mae rhywun yn aros ar y safle.

Nid yw’r cwcis yn casglu gwybodaeth sy’n datgelu pwy yw’r ymwelwyr, ac ni chysylltir eich cyfeiriad IP ag unrhyw wybodaeth bersonol.

Rydym yn defnyddio cwcis Google Analytics fel a ganlyn.

Enw: _utma Cynnwys nodweddiadol: rhif a gynhyrchir ar hap Terfynu: 2 flynedd

Enw: _utmb Cynnwys nodweddiadol: rhif a gynhyrchir ar hap Terfynu: 30 munud

Enw: _utmc Cynnwys nodweddiadol: rhif a gynhyrchir ar hap Terfynu:Pan mae’r defnyddiwr yn gadael y porwr

Enw: _utmz Cynnwys nodweddiadol:rhif a gynhyrchir ar hapa gwybodaeth am sut yr ydych wedi cyrraedd y dudalen (e.e. nail ai yn uniongyrchol neu trwy linc, chwiliad organig neu chwiliad a daliwyd amdano) Terfynu: 6 mis

Enw: __utmmobile Cynnwys nodweddiadol: rhif a gynhyrchir ar hap Terfynu: 2 flynedd

Mae’r rhan fwyaf o borwyr yn caniatáu rhywfaint o reolaeth dros y mwyafrif o gwcis drwy osodiadau’r porwyr. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â cwcis, gan gynnwys sut i’w rheoli a’u dileu, ac i weld pa cwcis sy wedi cael eu gosod, ewch i www.allaboutcookies.org.

Cwcis Trydydd Partïon

Mae gan ein gwefan nodweddiadau gwefannau eraill; o bryd i’w gilydd, efallai y byddan nhw’n gosod cwcis ar eich dyfais. Cwcis trydydd partïon yw’r rhain, ac nid oes modd eu gwrthod neu eu rhwystro heb dynnu’r nodwedd honno oddi ar ein gwefan. Am ragor o wybodaeth am y cwcis hyn bydd rhaid i chi fynd i wefan y cynhyrchydd er mwyn darllen eu polisi cwcis. Cwcis trydydd partïon sy’n aros yw:

Facebook: Efallai y bydd ein gwefan yn defnyddio ffwythiannau Facebook fel eich galluogi i ‘hoffi’ neu rannu gwybodaeth. Os cliciwch ar fotwm “Hoffi”a mewngofnodi i Facebook trwy ein gwefan, bydd Facebook yn gosod cwci ar eich cyfrifiadur. Yr un broses yw hon â mewngofnodi i Facebook yn uniongyrchol, ac mae’r un peth yn digwydd ar bob gwefan os cliciwch ar “Hoffi”. Gallwch weld polisi preifatrwydd Facebook yma.

Twitter Widget Data: Gallai ein gwefan ddefnyddio “widget” Twitter . Wrth i’n gwefan lwytho a dangos rhaglen Twitter, bydd Twitter yn derbyn ffeil cofnodi, gan gynnwys gwybodaeth am y dudalen ymweloch â hi a chwci sydd yn adnabod eich porwr. Ar ôl 10 diwrnod ar y mwyaf, bydd Twitter yn dechrau dileu neu gydgasglu’r data. Gall hyn gymryd hyd at wythnos. Gall Twitter ddefnyddio’r data i deilwra gwybodaeth i chi, gan awgrymu pwy i’w ddilyn ar Twitter, er enghraifft. Caiff y wybodaeth hon ei storio gyda rhif adnabod y cwci ar gyfer eich porwr yn unig, a chaiff gwybodaeth arall, er enghraifft manylion y tudalennau yr ydych wedi ymweld â nhw, ei chadw ar wahân iddi. Os dymunwch, gallwch atal y rhaglen hon neu’i throi i ffwrdd. Bydd hynny’n dileu’r cwci unigryw sy’n galluogi’r nodwedd hon. Cewch fwy o wybodaeth am y nodwedd hon yma.

Diogelwch

Rydym yn ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel. Er mwyn rhwystro mynediad neu ddatgeliad heb awdurdod, rydym wedi gosod gweithdrefnau ffisegol, electronig a rheolaethol yn eu lle i ddiogelu’r wybodaeth a gasglwn ar lein a’i chadw’n saff.

Dolenni o’n gwefan

Gall ein gwefan gynnwys dolenni i safleoedd eraill er gwybodaeth i chi yn unig. Os defnyddiwch y dolenni hyn, byddwch yn gadael ein gwefan, ac ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelwch na phreifatrwydd unrhyw wybodaeth a roddwch wrth ymweld â safleoedd o’r fath, ac nid yw safleoedd o’r fath yn cael eu rheoli gan y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech fod yn ofalus ac edrych ar y datganiad preifatrwydd sy’n berthnasol i’r wefan dan sylw.

Rheoli eich gwybodaeth bersonol

Ni fyddwn yn gwerthu eich gwybodaeth bersonol, na’i dosbarthu, na’i rhoi ar les i drydydd bartïon heb eich caniatâd neu onid oes gofyn i ni wneud hynny yn gyfreithiol. O bryd i’w gilydd, efallai y byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i anfon gwybodaeth hyrwyddol atoch ynghylch pobl/pethau eraill a fyddai o ddiddordeb i chi yn ein barn ni, os ydych yn dweud wrthym eich bod am i ni wneud hynny.

Cewch ofyn am fanylion gwybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Fe fydd angen talu ffi fach. Os dymunwch cael copi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch, ysgrifennwch aton ni os gwelwch yn dda. Os ydych yn credu bod unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir neu’n anghyflawn, a wnewch chi ysgrifennu atom neu anfon e-bost atom cyn gynted â phosib os gwelwch yn dda, i’r cyfeiriad uchod. Fe fyddwn yn cywiro unrhyw wybodaeth sy’n anghywir yn brydlon.